Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu tác phẩm

Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Source: Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu tác phẩm

Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu tác phẩm

Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Source: Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu tác phẩm
Chia sẻ video này lên Facebook: