Hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ họp trực tuyến miễn phí (Số lượng tối đa 100 người dự họp).
Để cài đặt yêu cầu phải cài đặt zalo trước, sau đó cài zavi. Cơ chế bảo mật 2 lớp.

Hướng dẫn cài đặt họp trực tuyến trên máy tính bằng Zavi

Hop truc tuyen bang Zavi

Source: Đảng ủy Khối

Hướng dẫn cài đặt họp trực tuyến trên máy tính bằng Zavi

Hướng dẫn cài đặt họp trực tuyến trên máy tính bằng Zavi

Source: Đảng ủy Khối
Chia sẻ video này lên Facebook: