3. Hướng dẫn cài đặt Microsft Teams trên điện thoại dùng để họp và học tập.

3. Hướng dẫn cài đặt Microsft Teams trên điện thoại dùng để họp và học tập.

3. Hướng dẫn cài đặt Microsft Teams trên điện thoại dùng để họp và học tập.

Source: DUK

3. Hướng dẫn cài đặt Microsft Teams trên điện thoại dùng để họp và học tập.

3. Hướng dẫn cài đặt Microsft Teams trên điện thoại dùng để họp và học tập.

Source: DUK
Chia sẻ video này lên Facebook: