2. Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams, thực hiện điểm danh các buổi học, tham gia vào lớp để học – Lớp học trực tuyến kết nạp Đảng

2. Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams, thực hiện điểm danh các buổi học, tham gia vào lớp để học - Lớp học trực tuyến kết nạp Đảng

2. Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams, thực hiện điểm danh các buổi học, tham gia vào lớp để học - Lớp học trực tuyến kết nạp Đảng

Source: DUK

2. Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams, thực hiện điểm danh các buổi học, tham gia vào lớp để học - Lớp học trực tuyến kết nạp Đảng

2. Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams, thực hiện điểm danh các buổi học, tham gia vào lớp để học - Lớp học trực tuyến kết nạp Đảng

Source: DUK
Chia sẻ video này lên Facebook: